14. 07. 20225

MINISERIÁL MATRIX WOOD - Na počátku bylo semínko

Na počátku bylo semínko. Z toho semínka vyrostl strom a ze stromu byla vyrobena palubka. Asi takto bychom mohli parafrázovat úvodní slova Bible vztažené na nový miniseriál, ve kterém se Vám budeme snažit přiblížit životní cyklus stromu, než se dostane v různé podobě k našemu konečnému spokojenému zákazníkovi v síti Dřevocenter.

SBĚR ŠIŠEK

Cesta semínka do lesní školky není vůbec jednoduchá a přímá. Šišky lze sbírat pouze z uznaného zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin. O uznání výběrových stromů a lesních porostů vhodných pro sběr semen, semenných sadů a matečnic rozhoduje na základě odborného posudku orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa, popřípadě vlastníka pozemku, na kterém je založen semenný sad nebo matečnice, nebo z vlastního podnětu. Schválení provádí ÚHÚL (Úřad pro hospodářskou úpravu lesů).


Když je stromolezci takový strom určen, může se vrhnout na sběr šišek. Jen pro představu, ze 120 let starého smrku lze nasbírat 50 kg šišek a z takového množství dostaneme 1,5 kilogramu semínek. Stromolezec během své práce nepoužívá ocelové stupačky nebo jiné prostředky. Na jednom stromě stráví asi jednu hodinu.

Sesbírané šišky putují do semenářského závodu. V závodě jsou uskladněny v boxech a za působení přírodního tepla částečně prosychají. Následuje přesun šišek do luštících komor, kde za působení tepla dochází k otevření šišky a uvolnění semínka včetně křidélka opouští šišku. Za pomoci speciálních strojů dochází k odloučení křidélek a dočištění semínek.


Semínka lze i skladovat. Například kvalitní semínko smrku lze skladovat až 10 let. Z jednoho kilogramu smrkového osiva lze vypěstovat až 40 tisíc sazenic, to zhruba odpovídá 10 hektarům lesního porostu.

LESNÍ ŠKOLKA

Standardní lesní školky se zřizují v nejlepších půdních a klimatických podmínkách do nadmořské výšky cca 450 m. K rozhodujícím kritériím patří vhodné půdní poměry a blízký zdroj vody, nedílnou součástí je i dopravní obslužnost, přístup energií i lidské zdroje.


Podle doby užití se školky dělí na trvalé a dočasné. Trvalé školky jsou takové, kdy na stejném místě je sadební materiál pěstován i desítky let. V současné době však úzká specializace školek na pěstování určitých druhů dřevin mizí. Často se v lesních školkách pěstuje i okrasný sadební materiál a sadební materiál ovocných dřevin.

Nově založenou školku je třeba včas oplotit pro ochranu před zvěří. Standardně se používají ploty z drátěného pletiva. Před zajíci je ochrání pouze pletivo s oky do 4 cm a musí se i zapustit alespoň 25 cm pod zem proti podhrabání.


Maximální produkce jakostních semenáčků předpokládá kvalitní výsev v předepsaných podmínkách. Vhodné podmínky vytváříme řadou dílčích operací, při nichž je třeba respektovat biologické vlastnosti semen a semenáčků jednotlivých druhů dřevin i půdní a povětrnostní podmínky. Podle způsobu provedení můžeme síji dělit na řádkovou (semena jsou v řádku jednotlivě za sebou), celoplošnou (celá plocha záhonu je rovnoměrně oseta) a proužkovou (celoplošně je oset proužek záhonu).


Rostoucím sazenicím je potřeba se i nadále intenzivně věnovat. Je potřeba zajistit dostatek vláhy pomocí zavlažovacího systému. Půda je hnojena, kypřena, zbavována plevelu a je spousta dalších povinností, který mají blahodárný účinek na malou sazenici. Když sazenice doroste do požadované velikosti, je čas pro její vyjmutí. Vyzvedávání sadebního materiálu se skládá z několika na sebe navazujících operací – uvolnění rostlin, vyzvednutí sazenic z půdy, jejich třídění a svazkování.

SEMENÁŘSKÝ SLOVNÍČEK

Lesní semenářství – Součást pěstování lesa, má zajistit dostatek vhodných semen.


Provenienční vhodnost – Je určen přírodními lesními oblastmi. V jejich rámci potom vegetačními stupni, které určuje nadmořská výška, průměrná teplota, roční srážky a vegetační doba.


Výběrový strom – Mimořádně hodnotný strom, který svými vlastnostmi převyšuje stromy stejného druhu a stáří.


Semenný sad, semenná plantáž – Pozemek s porostem dřeviny určené k produkci kvalitního osiva.


Lesní osivo – Semena nebo plody lesních dřevin způsobilé k výsevu ve školkách nebo k zalesňování.


Jakost osiva – Míra hodnoty osiva stanovená na základě jeho původu, klíčivosti, energie klíčení, čistoty a zdravotního stavu.


Klíčivost semen – Ukazatel jakosti určený počtem vyklíčených semen v průměrném vzorku za určitou dobu. Vyjadřuje se v procentech.   

Luštění semen – Získávání semen z šišek jehličnanů a šištic listnáčů.


Sypavost šišek – Ukazatel jakosti určený poměrem hmotnosti čistých semen vyluštěných z průměrného vzorku šišek k celkové hmotnosti tohoto vzorku. Vyjadřuje se v procentech.       

                         
Semenný rok – rok, ve kterém se u dřeviny vyskytne alespoň průměrná úroda. Četnost semenných roků je u jednotlivých dřevin různá.

Autor: | sekce: Aktuality