Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky Dřevocentrum CZ, a.s.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Rámcové kupní smlouvy. Doplňují a upřesňují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a řídí se jimi všechny obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé z objednávek kupujícího, resp. z uzavřených kupních smluv.

 

Čl. I

Sortiment a ceny zboží

 1. Kompletní sortiment zboží obsahuje nabídka prodávajícího, a to včetně uvedení rozměrů a druhu zboží. Tuto nabídku obdržel kupující od prodávajícího při podpisu Rámcové kupní smlouvy. O kompletní nabídce sortimentu zboží a jeho změnách informuje prodávající též způsobem uvedeným v odst. 4. tohoto článku I VOP.

 

 1. Ceny veškerého sortimentu zboží jsou uvedeny v ceníku prodávajícího, který může kupující obdržet při podpisu Rámcové kupní smlouvy. Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a bez ceny přepravních palet. O kompletním ceníku veškerého sortimentu zboží a jeho změnách informuje prodávající též způsobem uvedeným v odst. 4 tohoto článku I VOP.

 

 1. K ceně zboží každé objednávky/obchodu bude vždy prodávajícím připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. Informační povinnost vůči kupujícímu dle odst. 1. a 2. tohoto článku I VOP ohledně sortimentu zboží a jeho změnách a ohledně cen zboží a jejich změnách plní prodávající jejich zveřejněním na svých webových stránkách http://www.drevocentrum-as.cz, a to nejméně 15 pracovních dnů před účinností těchto změn, s čímž kupující souhlasí, bere tuto skutečnost na vědomí a bude tato zveřejnění prodávajícího aktivně pravidelně sledovat. Změny ceníku zboží mohou být oznamovány prodávajícím kupujícímu rovněž písemně.

 

Čl. II

Slevy z ceny

 1. Prodávající bude poskytovat kupujícímu slevy z cen sortimentu zboží stanovených v ceníku. Konkrétní výše slev je závislá na konkrétním obchodním případě.

 

 1. Na jednotlivé odběry zboží na základě konkrétních objednávek, resp. uzavřených kupních smluv, jejichž hodnota bude nižší než 5 000,- Kč bez DPH za jednu objednávku/kupní smlouvu se slevy nevztahují, pokud v konkrétním případě nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

 

Čl. III

Platební podmínky

 1. Jestliže bude kupní cena bez DPH při jednotlivém odběru zboží nižší než 5 000,- Kč, kupující zboží zaplatí v hotovosti přímo u prodávajícího. Jestliže z nějakého důvodu není možná platba hotově, prodávající vystaví fakturu kupujícímu se splatností dle Čl. III Obchodních podmínek prodávajícího a naúčtuje navíc Manipulační poplatek ve výši 200,- Kč bez DPH, pokud mezi smluvními stranami není dohodnuto jinak (v tomto případě bude mít ujednání ve smlouvě přednost před VOP). Manipulační poplatek nebude účtován v případě, že prodávající neeviduje žádné pohledávky po splatnosti vůči kupujícímu.

 

 1. Prodávající může na žádost kupujícího u konkrétní objednávky/kupní smlouvy o objemu nad 5.000,-Kč bez DPH jednorázově změnit platební podmínku uvedenou v Rámcové kupní smlouvě na tzv. „rychlou platbu“ (např. splatnost faktury do 5 dnů od data jejího vystavení / platba v hotovosti / platba předem). Za „rychlou platbu“ se nepovažuje jednorázová změna platební podmínky z důvodu prodlení kupujícího s platbami za dříve vystavené faktury prodávajícím.

 

 1. Prodávající umožní kupujícímu využívat povolený limit otevřených pohledávek, a to v závislosti na konkrétních sjednaných obchodních a platebních podmínkách. Tento limit je uveden v Čl. III Obchodních podmínek prodávajícího.

 

 1. Povoleným limitem otevřených pohledávek se rozumí přípustný objem všech neuhrazených pohledávek (včetně DPH), které má prodávající vůči kupujícímu, a to k datu, kdy kupující zadává aktuální objednávku nebo uzavírá s prodávajícím příslušnou kupní smlouvu. Základním předpokladem umožnění využití povoleného limitu otevřených pohledávek však je neexistence dříve vystavených faktur prodávajícího za zboží již kupujícímu dodané, které nebyly kupujícím uhrazeny ve sjednané lhůtě splatnosti.

 

Čl. IV

Místo plnění a dodací lhůty

 1. Místem plnění dodávky je sídlo prodávajícího a sídla všech poboček prodávajícího. Kupující je povinen zároveň uvést i osobu (+ telefonní číslo, či jiné ověřené spojení), která je oprávněna zboží v místě plnění převzít a potvrdit dodací list. Za jednání této osoby kupující odpovídá a stejně tak i za případnou škodu, která by jednáním této osoby mohla být prodávajícímu způsobena.

 

 1. Dopravu si zajišťuje kupující (osobní odběry).

 

 1. Kupující zajistí dopravu zboží sám na své náklady (dopravu nebude zajišťovat ani hradit prodávající) a tím bere na vědomí, že zboží bude prodávajícím připraveno k nakládce nejbližší pracovní den po dni doručení řádné objednávky, pokud je tato objednávka prodávajícímu doručena v pracovní den nejpozději do 10:00 hod. Při doručení objednávky prodávajícímu v pracovní den po 10:00 hod. se příprava zboží k nakládce prodlužuje o jeden pracovní den, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak.

 

 1. Doobjednávky zboží nejsou z technických důvodů prodávajícího možné a prodávající k nim bude přistupovat jako k novým objednávkám.

 

 1. Veškeré výše uvedené termíny se týkají pouze zboží, které má prodávající skladem. V ostatních případech bude prodávající informovat kupujícího o možném termínu dodání zboží, a to při obdržení každé objednávky nebo při uzavírání příslušné kupní smlouvy.

 

 1. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tímto vznikne.

 

Čl. V

Záruka a odpovědnost za vady zboží

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců od data jeho dodání. Pokud je v konkrétních případech u jednotlivého sortimentu zboží prodávajícího uvedena v informačních materiálech jiná záruční doba, platí záruční doba v těchto materiálech uvedená.

 

Kupující je však povinen zajistit skladovací podmínky odpovídající druhu a povaze dodaného zboží a dodržovat další podmínky stanovené prodávajícím pro nakládání se zbožím. Podmínky skladování a jiné podmínky, které musí být kupujícím dodržovány ohledně dodaného zboží, jsou pro jednotlivé druhy zboží uvedeny prodávajícím na jeho webových stránkách http://www.drevocentrum-as.cz, což kupující bere na vědomí, zavazuje se s těmito podmínkami sám aktivně seznámit a při skladování, zacházení a nakládání s dodaným, resp. odebraným zbožím se jimi bude striktně řídit.

 

 1. Zjevné vady zboží a vady množstevní je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího nejpozději do pěti dnů ode dne převzetí zboží. Tyto vady, budou-li shledány prodávajícím oprávněnými, budou prodávajícím řešeny nejpozději do 30 dní od doručení reklamace, a to dobropisem nebo dodatečným dodáním či výměnou zboží dle dohody smluvních stran. O vadách zjištěných při převzetí zboží od dopravce bude kupujícím ihned proveden záznam s podpisem dopravce na odpovídající dodací list.

 

 1. Reklamaci vůči prodávajícímu je kupující povinen uplatnit vždy písemně s uvedením, čeho se reklamovaná vada týká, jak se vada projevuje a k reklamaci přiloží kopii dodacího listu nebo faktury. K reklamacím uplatněným jiným způsobem, jiným subjektem nebo uplatněným opožděně, nebude prodávajícím přihlíženo.

 

Čl. VI

Ostatní závazky smluvních stran

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky či v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc.. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb, kdy může doručovat na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy.

 

Praha 3. 1. 2012